นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว การคุ้มครองข้อมูล สล็อต666

https://rebelmail.com/ ให้ความสําคัญกับ นโยบายความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของเว็บพนันของเราในการเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการเล่นเกมสล็อตออนไลน์ กับทางเราและบริการอื่น ๆ ที่เว็บไซต์ของเราที่มีอยู่ปัจจุบันและที่อาจมีขึ้นในอนาคต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ และช่องทางใดๆ ที่ให้บริการโดยบริษัทได้อย่างมั่นใจ

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้นทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลใด ๆ ของท่านที่ได้ให้ไว้แก่บริษัท และ/หรือที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท และ/หรือที่บริษัทเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นหรือบุคคลอื่นใดโดยถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่เว็บไซต์มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรวบรวม หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แตกต่างไปจากที่ระบุในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เว็บไซต์ของเราจะแจ้งให้ท่านทราบหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การที่ท่านเข้าใช้บริการ ให้ถือว่าท่านได้อ่านและเข้าใจในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้แล้ว

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

เว็บสล็อต666 ของเรามีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น ในระหว่างที่ท่านยังใช้บริการอยู่กับเว็บไซต์ของเรา หรือตลอดระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ โดยอาจเก็บรวบรวมไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมายกำหนดไว้

การรักษาความปลอดภัย

เว็บพนันสล็อตออนไลน์ของเรารับทราบ และตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจึงได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้สอดคล้องกับกฎหมาย และทันสมัยและปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากลตลอดเวลา เราจะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ รักษาและเคารพซึ่งความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าด้วยวิธีการเจาะระบบ (hacking) ขโมย สำเนา หรือทำลายฐานข้อมูล ทำลายรหัสลับส่วนตัว (password mining) หรือวิธีการอื่นใด ซึ่งมิใช่ความผิดของเว็บไซต์ของเรา เรามีสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดใดๆ อันเป็นผลมาจากการกระทำดังกล่าว

การปรับปรุงนโยบาย

อนึ่ง การใช้บริการของเว็บไซต์เรา ถือเป็นการยอมรับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ทางเราอาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ และแจ้งให้ท่านทราบ การที่ท่านใช้บริการเว็บพนันของเรา ภายหลังจากที่มีการประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าวย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขหรือเพิ่มเติมแต่ละครั้ง